Tìm Kiếm:

Quyết định đổi tên Hiệp Hội

     BỘ NỘI VỤ                         
Số: 1289/QĐ-BNV
                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 

 

 Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007          


 

                   QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Hiệp Hội Trái Cây Việt Nam
thành Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam
và phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp Hội.
                 ___________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 


            Căn cứ Sắc Lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội;

            Căn cứ Nghị Định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội Vụ;

            Căn cứ Nghị Định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

            Xét đề nghị của Chủ Tịch Hiệp Hội Trái Cây Việt Nam và của Vụ Trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ.

        

QUYẾT ĐỊNH: 

            Điều 1. Đổi tên Hiệp Hội Trái Cây Việt Nam thành Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam.

            Điều 2. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ II thông qua ngày 10/05/2007.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 4. Chủ tịch Hiệp Hội Rau Quả Việt nam, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công An;
- Bộ NN&PTNT;                  
- Lưu VT, TCPCP                                                                     

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
TRẦN HỮU THẮNG